แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก

Mobirise
html site templates

ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก

“ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก” เป็นการฝึกอ่านสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านคำที่มักมีปัญหาในการอ่าน คำยากต่างๆ ผู้เรียนจะต้องอ่านคำ และออกเสียงอ่านคำที่ถูกต้อง ได้แก่ ทัณฑฆาต (ตัวการันต์), รร (ร หัน), คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง, คำพ้องรูป คำพ้องเสียง, คำที่ใช้ ฑ, คำที่ใช้ ฤ ฤา, ประโยคสั้นๆ โดยฝึกอ่านออกเสียงกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเท็บเล็ต 

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- ฝึกอ่านคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
- ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
- ฝึกอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- ฝึกอ่านคำที่มีอักษรนำ
- ฝึกอ่านคำที่มีตัวการันต์
- ฝึกอ่านคำที่มี รร
- ฝึกอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
- ฝึกอ่านคำพ้อง
- ฝึกอ่านคำพิเศษอื่นๆ เช่น คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ
- ฝึกอ่านข้อความ ประโยค เรื่องสั้นๆ บทร้อยกรอง

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Android

(กรณีติดตั้งแอปพลิเคชันตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุกแล้วไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้)

Mobirise
1. กดไอคอน "การตั้งค่า"

Mobirise
2. กด "แอพ"

3. หาและเลือกแอพ "ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก"

Mobirise
4. กดเลือก "การอนุญาต"

Mobirise
5. เปิดการทำงานของไมโครโฟน

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

"ตะลุยอวกาศอ่านคำมหาสนุก"

  1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ต้องเล่นผ่านเว็บบราวเซอร์ซึ่งแนะนำให้ใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome จะทำงานได้ดีที่สุดโดยพิมพ์แอดเดรสมาที่ http://www.bmamedia.in.th/appread/ หรือ https://bmareadingthai.com/readingthai/
  2. สำหรับแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และต้องแน่ใจว่ามีการตั้งค่าให้เปิดการทำงานของไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว 
  3. หากต้องการนำแอปพลิเคชันไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เว็บไซต์ที่จะติดตั้งต้องมีใบรับรอง SSL certificate (Secure Sockets Layer) เสียก่อน
Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com