แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง ตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัด

Mobirise
website creation software

ตามล่าขุมทรัพย์โจรสลัด

เป็นการฝึกอ่านเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ผู้เรียนจะต้องอ่านคำถาม
จากโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เข้าใจในสิ่งที่อ่าน และต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความสำคัญและ รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็นและ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๔ ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ท ๑.๑ ป.๓/๕๐สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ท ๑.๑ ป.๓/๖๐อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๗๐อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ท ๑.๑ ป.๓/๘ อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
ท ๑.๑ ป.๓/๙ มีมารยาทในการอ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- เข้าใจความหมายของคำ
- อ่านรู้เรื่อง
- จับใจความสำคัญได้
- คาดการณ์เหตุการณ์
- ปฏิบัติตามคำสั่งหรือทำตามคำแนะนำจากสิ่งที่อ่าน
- แยกแยะความหมาย ประกาศ ป้าย โฆษณา คำขวัญ
- สรุปความรู้
- ลำดับเหตุการณ์
- อ่านพิจารณาอย่างมีเหตุผล
- มารยาทในการอ่าน

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com