แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง นักสืบพิชิตเมืองปริศนา

Mobirise
easy website maker

นักสืบพิชิตเมืองปริศนา

เป็นการฝึกอ่านเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน ผู้เรียนจะต้องอ่านคำถามจากโจทย์ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ เข้าใจในสิ่งที่อ่าน และต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๓ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๔ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๗ บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
ท ๑.๑ ป.๑/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๔ ระบุใจความสำคัญและ รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๕ แสดงความคิดเห็นและ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๖ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ 
ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- เข้าใจความหมายของคำ
- อ่านรู้เรื่อง
- เติมคำให้ได้ใจความ
- เข้าใจเรื่องที่อ่าน
- เข้าใจสัญลักษณ์
- จับใจความสำคัญได้
- คาดการณ์เหตุการณ์
- ปฏิบัติตามคำสั่งหรือทำตามคำแนะนำจากสิ่งที่อ่าน
- มารยาทในการอ่าน

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com