แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง ผจญภัยคำหรรษา

Mobirise
free web design templates

ผจญภัยคำหรรษา

เนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้คำที่มักมีปัญหาในการอ่าน คำยากต่างๆ
ผู้เรียนจะได้อ่านคำ และออกเสียงอ่านคำที่ถูกต้อง ได้แก่ ทัณฑฆาต (ตัวการันต์), รร (ร หัน), คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง, คำพ้องรูป, คำพ้องเสียง, คำที่ใช้ ฑ, คำที่ใช้ ฤ ฤา

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ๐คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๓/๑ อ่านออกเสียงคำ๐ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ท ๑.๑ ป.๓/๒ อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- คำอ่านที่มีทัณฑฆาต (ตัวการันต์)
- คำอ่านที่มี รร (ร หัน)
- คำอ่านที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
- คำอ่านที่มีคำพ้องรูป
- คำอ่านที่มีคำพ้องเสียง
- คำอ่านที่มี ฑ
- คำอ่านที่มี ฤ ฤา

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com