© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com

site creation software

โครงการผลิตแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน


แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านชุดนี้ ถูกผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑๐ เรื่อง สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อที่มีคุณภาพนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาไทย และใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการนำสื่อไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีแนวทางที่หลากหลาย แต่จะขอยกตัวอย่าง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

คำแนะนำสำหรับครู
ในการนำสื่อไปพัฒนา
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้ในการจัด การเรียนรู้ได้ภายในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปกติ หรือจะใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ ควรมีอุปกรณ์หูฟังให้นักเรียน ครูควรแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น แล้วจึงให้นักเรียนทดลองใช้บทเรียน
ทำกิจกรรมการเรียนที่ออกแบบไว้ในรูปแบบเกม และทำแบบทดสอบหลังเรียน ส่วนการใช้งานกับคอมพิวเตอร์พกพาของโรงเรียน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ ในการจัดกลุ่มควรใช้นักเรียนกลุ่มละ ๓-๔ คน มีนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง แล้วก็เรียนอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ช่วยเหลือและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการตอบคำถาม
ส่วนการนำไปใช้สอนในห้องเรียนตามปกติต้องใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ หรือโปรเจคเตอร์ โดยครูเปิดสื่อที่เป็นกิจกรรมและเป็นผู้กระตุ้นคำถามไปทีละข้อ ให้นักเรียนแต่ละคนตอบ หรือจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเรียนรู้ให้ช่วยกันตอบคำถามร่วมกัน

Mobirise

คำแนะนำสำหรับนักเรียน
ที่ต้องการดาวน์โหลดสื่อไปใช้

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่
ไม่จำกัดเวลา ด้วยการออกแบบที่สะดวกกับการนำไปใช้ได้ ๓ ระบบปฏิบัติการ คือ iOS, Android และ Windows เมื่อลงโปรแกรมแล้วไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ โดยนักเรียนคนไหนที่สนใจก็สามารถนำไปฝึกฝนได้ด้วยตนเอง สื่อที่พัฒนาขึ้นถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย เป็นเกมที่สนุก เปิดโอกาสในการฝึกฝนมีแบบฝึกหัดจำนวนมากที่ถูกสุ่มมาใช้แบบไม่ซ้ำข้อ มีการเสริมแรงด้วยการสะสมคะแนนในรายข้อที่ตอบถูก และมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ