สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร


ร่วมกับ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ดำเนินการโครงการผลิตแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

free web templates

เว็บไซต์ www.BMAReadingThai.com จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครู ผู้สอน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ สามารถนำแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน ให้สามารถนำไปใช้งานได้ เข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลิเคชัน รวมถึงแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ จนสามารถจัดทำคู่มือการใช้แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านนี้เสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

ติดต่อได้ที่

ที่อยู่ :

กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
869 ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ :

๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๒๑

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com