แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง สนุกกับอักษรนำ คำควบกล้ำ

Mobirise
website templates free download

สนุกกับอักษรนำ คำควบกล้ำ

เนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ลักษณะของคำควบกล้ำ การออกเสียงคำควบกล้ำ การอ่านสะกดคำควบกล้ำ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ลักษณะของอักษรนำ อักษรตาม การอ่านสะกดคำที่มีอักษรนำ อ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ อักษรตามต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- คำควบกล้ำแท้
- คำควบกล้ำไม่แท้
- อักษรควบกับ ร แต่ไม่ออกเสียง
- อักษร ท ควบ ร ออกเสียงเป็น ซ
- อักษรนำ
- คำที่มี ห เป็นอักษรนำ
- คำที่มี อ เป็นอักษรนำ
- คำที่มีอักษรสูงนำ – อักษรต่ำเดี่ยว
- คำที่มีอักษรกลางนำ – อักษรต่ำเดี่ยว

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com