แอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน
เรื่อง ดินแดนตัวสระมหัศจรรย์

Mobirise
online website builder

ดินแดนตัวสระมหัศจรรย์

เนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนรูป ลดรูปของสระเมื่อมีตัวสะกดในภาษาไทย วิธีการสะกดคำที่มีสระเปลี่ยนรูป ลดรูป ฝึกอ่านคำต่างๆ ที่มีสระเปลี่ยนรูป ลดรูป

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- คำที่มี สระอะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระอือ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระเอะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระแอะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระโอะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระเอาะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระเออะ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระเออ เปลี่ยนรูป ลดรูป
- คำที่มี สระอัว เปลี่ยนรูป ลดรูป

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com