Mobirise
free html website templates

เรียนรู้มาตราตัวสะกดกับพ่อมดน้อย

เนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้การออกเสียงคำที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ รูปและเสียงของตัวสะกดในมาตราต่างๆ ตัวอย่างคำต่างๆ ที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆ ทั้งตรงรูปและไม่ตรงรูป

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

เนื้อหา องค์ความรู้

- มาตรา กง
- มาตรา กม
- มาตรา เกย
- มาตรา เกอว
- มาตรา กก (ก ข ค ฆ)
- มาตรา กด (ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ต ถ ท ธ ศ ษ ส)
- มาตรา กบ (บ ป ภ พ ฟ)
- มาตรา กน (น ญ ณ ร ล ฬ)
- คำที่มีตัวสะกดตรงรูป
- คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงรูป 

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com