Mobirise
responsive site templates

อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ

เป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนในระดับเริ่มต้น ให้สามารถอ่านคำที่มีวรรณยุกต์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เรียน ต้องรู้จักอักษรสามหมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ
ซึ่งแต่ละหมู่จะสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ต่างกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีผันเสียงวรรณยุกต์
เรียนรู้วิธีการสะกดคำที่มีวรรณยุกต

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน 

เนื้อหา องค์ความรู้

- รู้จักอักษรสามหมู่
- รู้จักวรรณยุกต์
- ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์
- ฝึกแจกลูกสะกดคำที่มีวรรณยุกต์ แม่ ก กา
- ฝึกแจกลูกสะกดคำที่มีวรรณยุกต์มีตัวสะกด

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com