Mobirise
create your own web page for free

ตัวสะกดน่าจดจำ

เป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้น๐สำหรับการอ่านภาษาไทย
สำหรับนักเรียนในระดับเริ่มต้น ให้สามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดได้ ฝึกอ่านออกเสียงคำอ่านที่มีตัวสะกดต่างกัน
สามารถแยกเสียงตัวสะกดในมาตราต่างๆ ได้ ฝึกประสมเสียงพยัญชนะ สระ และ ตัวสะกดได้

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน 

เนื้อหา องค์ความรู้

- รู้จักมาตราตัวสะกด
- ประสมเสียงพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด
- ประสมพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด ให้เป็น คำที่มีความหมาย
- รู้และเข้าใจความหมายของคำที่มีตัวสะกดต่างๆ

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com