Mobirise
site design templates

ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว

“ออกเสียงคำกับพี่ยักษ์คิ้ว” เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับ
การอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนในระดับเริ่มต้น ให้รู้จักรูปและเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาไทย
ผู้เรียนสามารถฝึกการประสมเสียงของพยัญชนะกับสระได้ตามความต้องการ

มาตราฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน 

เนื้อหา องค์ความรู้

- รูปและเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
- รูปและเสียงสระในภาษาไทย
- การประสมเสียงพยัญชนะกับสระในภาษาไทย
- วิธีการออกเสียง
- ประสมเสียงคำตามเสียงที่ได้ยินได้
- ประสมเสียงคำตามความหมายที่ถูกต้องได

ตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน

Mobirise

Line Official Accoun : 
@824tnmfx

ติดต่อทีมงาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดต้องการแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นต่อไป 

© Copyright 2019  - กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Email: admin@bmareadingthai.com